Bộ Phụ Kiện Trống Roland DAP-1 bao gồm một drum throne, dùi trống, cáp âm thanh nhỏ stereo-mini, và tai nghe bên trong.